Qnhu 300x300

Thạc sĩ Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng, Úc

NGUYỄN PHÚ QUỲNH NHƯ

  • Á Khoa, loại giỏi, chính quy Sư Phạm Anh
    Trường Đại học Sư Phạm TP Hồ Chí Minh

  • Thạc sĩ Applied Linguistics, loại xuất sắc
    Curtin University of Technology, Úc

Cô Như có 14 năm kinh nghiệm giảng dạy ở các trung tâm Anh ngữ và trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh. 

Qnhu 300x300

Thạc sĩ Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng, Úc

NGUYỄN PHÚ QUỲNH NHƯ

  • Á Khoa, loại giỏi, chính quy Sư Phạm Anh
    Trường Đại học Sư Phạm TP Hồ Chí Minh
  • Thạc sĩ Applied Linguistics, loại xuất sắc Curtin University of Technology


Cô Như có 11 năm kinh nghiệm giảng dạy ở các trung tâm Anh ngữ và trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh.