Fav Tied Hair

Tiến sĩ Instructional Technology, Mỹ

Phan Thị Vân Thanh

 • Cử nhân chính quy Sư Phạm Anh
  Trường Đại học Sư Phạm TP Hồ Chí Minh

 • Thạc sĩ TESOL, GPA 4.0
  Murray State University, Mỹ

 • Tiến sĩ Giáo dục, Instructional Technology
  Texas Tech University, Mỹ

Cô Thanh có 12 năm kinh nghiệm giảng dạy và tư vấn cho các trường Đại học tại Mỹ và Việt Nam. 

Xem Résumé

Fav Tied Hair

Tiến sĩ Instructional Technology, Mỹ

Phan Thị Vân Thanh

 • Cử nhân chính quy Sư Phạm Anh
  Trường Đại học Sư Phạm TP Hồ Chí Minh

 • Thạc sĩ TESOL, GPA 4.0
  Murray State University, Mỹ

 • Tiến sĩ Giáo dục, Instructional Technology
  Texas Tech University, Mỹ

Cô Thanh có 12 năm kinh nghiệm giảng dạy và tư vấn cho các trường Đại học tại Mỹ và Việt Nam. 

Xem Résumé