IELTS Offline

Z5359025182344 E7ed5c3df0cd3854e6a4783f2678abca

Phương thức học tối ưu, cho người học trải nghiệm hiệu quả nhất.

IELTS Online

Ielts Online

Đa dạng các hình thức, Không Đồng Thời và Hoàn Toàn Tự Học, đáp ứng nhu cầu và điều kiện kinh tế của người học.

Gói kèm Writing và Speaking

D5e5e44bbaa265fc3cb3

Khoá học tập trung sửa bài viết và luyện nói cho các bạn đang mong muốn cải thiện 2 kỹ năng Viết và Nói.

IELTS Gò Dầu

7c3255900b79d4278d68

Giải pháp tối ưu cho các bạn muốn học IELTS ở Gò Dầu. Có 2 cấp độ Căn Bản (Đầu ra 4.5) và Level 1 (đầu ra 5.5)

Tiếng Anh Trẻ Em Gò Dầu

Tiếng Anh Trẻ Em Gò Dầu (1)

Có 2 cấp độ, K1 cho các bé chưa biết đọc viết bảng chữ cái tiếng Anh và K2 cho các bé đã biết.